ఉతక మీద తలుపు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఉతక మీద తలుపు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఉతక మీద తలుపు-Telugu Christian Song Lyrics


ఉతక మీద తలుపు తిరుగు రీతిగా
తన పడక మీద సోమరి తిరిగాడును
గానుగ చుట్టెద్దు తిరుగు రీతిగా
సోమరి చుట్టూ లేమి తిరుగును

సోమరీ మేలుకో వేకువనే లేచి ప్రార్ధించుకో
వేకువనే లేచి పనులు చూచుకో
జ్ఞానముతో నీ బ్రతుకును మార్చుకో (2)

చిన్న జీవులు చీమలు చూడు
వాటికి న్యాయాధిపతి లేడుగా (2)
అయినను అవి క్రమము గానే నడచును
జ్ఞానము గల వానిగ పేరొందును (2)       ||సోమరీ||

చిన్న కుందేళ్ళను చూడు
ఏ మాత్రం బలము లేని జీవులు (2)
పేరు సందులలో నివసించును
జ్ఞానము గల వానిగ పేరొందును (2)       ||సోమరీ||

చిన్న జీవులు మిడతలు చూడు
వాటికి న్యాయాధిపతి లేడుగా (2)
పంక్తులుగా తీరి సాగి పోవును
జ్ఞానము గల వానిగ పేరొందును (2)       ||సోమరీ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఉతక మీద తలుపు"?

___ written the lyrics of " ఉతక మీద తలుపు".

SINGER OF "ఉతక మీద తలుపు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఉతక మీద తలుపు"