ఈ దినం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఈ దినం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఈ దినం-Telugu Christian Song Lyrics

ఈ దినం క్రీస్తు జన్మ దినం
శుభకరం లోక కళ్యాణం
పరమును విడచి ఇలకు చేరిన
మహిమ అవతారం (2)
ఆడుము పాడుము ప్రభుని నామము
నూతన గీతముతో
రక్షణ పొందుము ఈ సమయము
నూతన హృదయముతో (2)        ||ఈ దినం||

దేవ దూతలు పలికిన ప్రవచనం
జ్ఞానులకొసగిన దివ్య మార్గం (2)
ధన్యత కలిగిన దావీదు పురము
కన్య మరియకు ప్రసవ తరుణం        ||ఆడుము||

పాప దుఃఖములన్నియు పారద్రోలును
కృపయు క్షేమము కలుగజేయును (2)
రక్షణ నొసగెడి పరమ సుతునికి
ఇమ్మానుయేలని నామకరణము         ||ఈ దినం||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఈ దినం"?

___ written the lyrics of " ఈ దినం".

SINGER OF "ఈ దినం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఈ దినం"