ఈ దినమెంతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఈ దినమెంతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఈ దినమెంతో-Telugu Christian Song Lyrics

ఈ దినమెంతో శుభ దినము
నూతన జీవితం అతి మధురం
ఆగదు కాలం మన కోసం
గతించిపోయెను చెడు కాలం
వచ్చినది వసంత కాలం     ||ఈ దినమెంతో||

నీ హృదయం ఆశలమయము
కావాలి అది ప్రేమ నిండిన మందిరము (2)
యేసుని కొరకై తెరచిన హృదయం
ఆలయం అది దేవుని నిలయం       ||ఈ దినమెంతో||

జీవితమే దేవుని వరము
తెలియాలి అది ముగియక ముందే రక్షణ మార్గం (2)
నూతన జీవము నింపుకొని
నిలవాలి అది క్రీస్తుకు సాక్ష్యం      ||ఈ దినమెంతో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఈ దినమెంతో"?

___ written the lyrics of " ఈ దినమెంతో".

SINGER OF "ఈ దినమెంతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఈ దినమెంతో"