ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు-Telugu Christian Song Lyrics


ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది
బండ మీద ఇల్లు కట్టుకో అది స్థిరముగ ఉంటుంది

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది (2)
వాన కురిసి వరద వస్తే
గాలి తోడై విసిరి కొడితే (2)
మాట వినని వాని ఇల్లు కూలిపోయెను
లోబడని వాని ఇల్లు కూలిపోయెను
వాని సొగసైన ఇల్లు కూలిపోయెను (2)

బండ మీద ఇల్లు కట్టుకో అది స్థిరముగ ఉంటుంది (2)
వాన కురిసి వరద వస్తే
గాలి తోడై విసిరి కొడితే (2)
మాట వినిన వాని ఇల్లు నీటుగుండెను
లోబడిన వాని ఇల్లు నీటుగుండెను
వాని సొగసైన ఇల్లు నిలిచియుండెను (2)

జోరు వాన హోరు గాలి వరద పోటు
ఆ ఇంట ముంగిట తెల్లబోయెగా (2)
బండ మీద ఇల్లు కట్టి
సాటి ఏదని చాటి చెప్పి (2)
బండ అయిన యేసు మీద
నీ బ్రతుకు ఇంటిని కట్టుకోవయ్యా
బండ అయిన యేసు మీద
నీ బ్రతుకు ఇంటిని కట్టుకోవమ్మా
చావు వద్ద తీర్పు వద్ద
కూలిపోని కాలిపోని (2)
నిత్య జీవం పొందరావయ్యా
సజీవుడైన యేసు దేవుని స్వీకరించయ్యా
నిత్య జీవం పొందరావమ్మా
సజీవుడైన యేసు దేవుని స్వీకరించమ్మా

ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు అది కూలిపోతుంది
బండ మీద ఇల్లు కట్టుకో అది స్థిరముగ ఉంటుంది (5)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు"?

___ written the lyrics of " ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు".

SINGER OF "ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు"