ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో-Telugu Christian Song Lyrics


ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
పరిశుద్ధ దూతల సమూహముతో (2)
నాలుగు జీవుల గానముతో (2)
స్తుతియింపబడుచున్న మా దేవా           ||ఇరువది||

భూమ్యాకాశములన్నియును
పర్వత సముద్ర జల చరముల్ (2)
ఆకాశ పక్షులు అనుదినము (2)
గానము చేయుచు స్తుతియింపన్           ||ఇరువది||

కరుణారసమగు హృదయుడవు
పరిశుద్ధ దేవ తనయుడవు (2)
మనుజుల రక్షణ కారకుడా (2)
మహిమ కలిగిన మా ప్రభువా           ||ఇరువది||

గుప్పిలి విప్పి కూర్మితోను
గొప్పగ దీవెనలిచ్చెదవు (2)
గొర్రెల కాపరి దావీదు (2)
అయ్యెను ఎంతో మహారాజు           ||ఇరువది||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో"?

___ written the lyrics of " ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో".

SINGER OF "ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో"