ఇన్నేళ్లు ఇలలో song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఇన్నేళ్లు ఇలలో jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఇన్నేళ్లు ఇలలో-Telugu Christian Song Lyrics

ఇన్నేళ్లు ఇలలో ఉన్నాము మనము
చల్లని దేవుని నీడలో
గతించిపోయే కాలం – స్మరించు యేసు నామం
సంతోషించు ఈ దినం          ||ఇన్నేళ్లు||

లోకమే నటనాలయం
జీవితమే రంగుల వలయం (2)
పరలోకమే మనకు శాశ్వతం
పరలోక దేవుని నిత్య జీవం
ప్రేమామయుడే ఆ పరమాత్ముడే
పదిలపరచెనే రక్షణ భాగ్యం      ||ఇన్నేళ్లు||

మారు మనస్సు మనిషికి మార్గం
పశ్చాత్తాపం మనసుకు మోక్షం (2)
నీ పూర్ణ హృదయముతో మోకరిల్లుమా
నీ పూర్ణ ఆత్మతో ప్రార్ధించుమా
పరిపూర్ణుడే పరిశుద్ధాత్ముడే
కరుణించునే కలకాలం           ||ఇన్నేళ్లు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఇన్నేళ్లు ఇలలో"?

___ written the lyrics of " ఇన్నేళ్లు ఇలలో".

SINGER OF "ఇన్నేళ్లు ఇలలో" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఇన్నేళ్లు ఇలలో"