ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన-Telugu Christian Song Lyrics

ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
ఇదియే మా విజ్ఞాపన
ఆలకించే దేవా
మము నీ ఆత్మతో నింపగ రావా (2)

నీ వాక్యములో దాగియున్న
ఆంతర్యమును మాకు చూపించయ్యా
నీ మాటలలో పొంచియున్న
మర్మాలను మాకు నేర్పించయ్యా (2)
నీ జ్ఞానమే మా వెండి పసిడి
నీ ధ్యానమే మా జీవిత మజిలి (2)        ||ఆలకించే దేవా||

నీ దృష్టిలో సరిగా జీవించే
మాదిరి బ్రతుకును మాకు దయచేయయ్యా
నీ సృష్టిని మరిగా ప్రేమించే
లోబడని మా మనసులు సరిచేయయ్యా (2)
నీ జ్ఞానమే మా వెండి పసిడి
నీ ధ్యానమే మా జీవిత మజిలి (2)        ||ఆలకించే దేవా||

నీ సువార్తను గొప్పగ చాటే
బెదరని పెదవులు మాకు ఇవ్వుము దేవా
నీ సేవలో తప్పక కొనసాగే
అలుపెరుగని పాదములు నొసగుము ప్రభువా (2)
నీ జ్ఞానమే మా వెండి పసిడి
నీ ధ్యానమే మా జీవిత మజిలి (2)        ||ఆలకించే దేవా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన"?

___ written the lyrics of " ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన".

SINGER OF "ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన"