ఇకనైన కానీ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఇకనైన కానీ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఇకనైన కానీ-Telugu Christian Song Lyrics

ఇకనైన కానీ ఇప్పుడైన కానీ
దర్శించగా రావా
అభిషేకం లేక దర్శనము రాక
నశియించుచున్నానయ్యా (2)

కావలివాడు ఉదయం కోసం
మెలుకువ కలిగి చూచునట్లుగా (2)
నీ కోసం చూసానయ్యా – నా యేసయ్యా
నా జీవం నీవేనయ్యా (4)

ఎండిన నేల వర్షం కోసం
నేలను విరచి చూచునట్లుగా (2)
నీ కోసం చూసానయ్యా – నా యేసయ్యా
నా జీవం నీవేనయ్యా (4)

దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు
ఇలలో ఎదురు చూచునట్లుగా (2)
నీ కోసం చూసానయ్యా – నా యేసయ్యా
నా జీవం నీవేనయ్యా (4)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఇకనైన కానీ"?

___ written the lyrics of " ఇకనైన కానీ".

SINGER OF "ఇకనైన కానీ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఇకనైన కానీ"