ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా-Telugu Christian Song Lyrics

ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
నీ అభిష్టము చేత నను నడుపుచుండిన
అద్భుత నా నాయకా
యేసయ్య అద్భుత నా నాయకా

స్తోత్రములు నీకే స్తోత్రములు (2)
తేజోమయుడయిన ఆరాధ్యుడా (2)

నీ ఆలోచనలు అతి గంభీరములు
అవి ఎన్నటికీ క్షేమకరములే
మనోహరములే కృపాయుతమే (2)
శాంతి జలములే సీయోను త్రోవలు (2)

నీతి మార్గములో నన్ను నడుపుచుండగా
సూర్యుని వలె నే తేజరిల్లెదను
నీ రాజ్య మర్మములు ఎరిగిన వాడనై (2)
జీవించెదను నీ సముఖములో (2)

సువార్తకు నన్ను సాక్షిగా నిలిపితివి
ఆత్మల రక్షణ నా గురి చేసితివి
పరిశుద్ధతలో నే నడిచెదను (2)
భళా మంచి దాసుడనై నీ సేవలో (2)


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా"?

___ written the lyrics of " ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా".

SINGER OF "ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా"