ఆశ్రయమా ఆధారమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆశ్రయమా ఆధారమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆశ్రయమా ఆధారమా-Telugu Christian Song Lyrics

ఆశ్రయమా ఆధారమా నీవే నా యేసయ్యా
నా దుర్గమా నా శైలమా నీవే నా యేసయ్యా (2)
నిను విడచి నేనుండలేను
క్షణామైనా నే బ్రతుకలేను (2)       ||ఆశ్రయమా||

కష్ట కాలములు నన్ను కృంగదీసినను
అరణ్య రోదనలు నన్ను ఆవరించినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
నీ కృపను చూపించావు (2)       ||ఆశ్రయమా||

భక్తిహీనులు నాపై పొర్లిపడినను
శత్రు సైన్యము నన్ను చుట్టి ముట్టినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
కాపాడి రక్షించినావు (2)       ||ఆశ్రయమా||

మరణ పాశములు నన్ను చుట్టుకొనగాను
బంధు స్నేహితులు నన్ను బాధపెట్టినను (2)
నా వెంటే నీవుండినావు
దయచూపి దీవించినావు (2)       ||ఆశ్రయమా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆశ్రయమా ఆధారమా"?

___ written the lyrics of " ఆశ్రయమా ఆధారమా".

SINGER OF "ఆశ్రయమా ఆధారమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆశ్రయమా ఆధారమా"