ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics

ఆశ్రయదుర్గమా – నా యేసయ్యా
నవజీవన మార్గమునా – నన్ను నడిపించుమా
ఊహించలేనే నీ కృపలేని క్షణమును
కోపించుచునే వాత్సల్యము నాపై చూపినావే           ||ఆశ్రయ||

లోక మర్యాదలు మమకారాలు గతించి పోవునే
ఆత్మీయులతో అక్షయ అనుబంధం అనుగ్రహించితివే (2)
అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి (2)        ||ఆశ్రయ||

నాతో నీవు చేసిన నిబంధనలన్నియు నెరవేర్చుచుంటివే
నీతో చేసిన తీర్మానములు స్థిరపరచితివే (2)
అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి (2)        ||ఆశ్రయ||

పరవాసినైతిని వాగ్ధానములకు వారసత్వమున్నను
నీ శిక్షణలో అనుకవతోనే నీకృ పొందెద (2)
అందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల స్తోత్రాంజలి (2)        ||ఆశ్రయ||

నిత్య నివాసినై నీ ముఖము చూచుచు పరవశించెదనే
ఈ నిరీక్షణయే ఉత్తేజము నాలో కలిగించుచున్నది (2)
స్తుతి ఘన మహిమలు నీకే చెల్లును నా యేసయ్యా
హల్లేలూయా – హల్లేలూయా – హల్లెలూయా (2)        ||ఆశ్రయ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా"?

___ written the lyrics of " ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా".

SINGER OF "ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా"