ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా-Telugu Christian Song Lyrics

ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
నిత్యుడగు తండ్రి బలవంతుడు
లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి
తిరిగి లేచిన పునరుద్ధానుడు
రండి మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పించి
ఆత్మతో సత్యముతోను ఆరాధించెదము
ఆరాధించెదము

ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా

సత్య స్వరూపి సర్వాంతర్యామి
సర్వాధికారి మంచి కాపరి
వేలాది సూర్యుల కాంతిని మించిన
మహిమా గలవాడు మహా దేవుడు

రండి మనమందరము – ఉత్సాహగానములతో
ఆ దేవ దేవుని – ఆరాధించెదము
ఆరాధించెదము

ఆరాధన ఆరాధన యేసయ్యకే ఈ ఆరాధన
పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్టుడు
రాజులకే రారాజు ఆ ప్రభువునే పూజించెదం
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా"?

___ written the lyrics of " ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా".

SINGER OF "ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆశ్చర్యకరుడు రోజంతా"