ఆశతో నీ కొరకు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆశతో నీ కొరకు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆశతో నీ కొరకు-Telugu Christian Song Lyrics

ఆశతో నీ కొరకు ఎదురుచూచుచుండగా .
నూతన బలముతో నను నింపినావు (2)
బలహీనులను బలపరచువాడా
కృంగిన వారిని లేవనెత్తువాడా (2)
యేసయ్యా నా ఆశ్రయమా
యేసయ్యా నీకే ఆరాధన (2)         ||ఆశతో||

సొమ్మసిల్లక అడుగులు తడబడక
నడిచెద నీ వెంట జీవితమంతా (2)
లోకము నన్ను ఆకర్షించినా
వెనుదిరుగక నేను సాగెద నీ వెంట (2)     ||యేసయ్యా||

అలయక నేను పరుగెత్తెదను
అంతము వరకు ఆత్మల రక్షణకై (2)
సిద్ధము చేసిన బహుమానముకై
గురియొద్దకే నేను సాగెదనయ్యా (2)     ||యేసయ్యా||

రెక్కలు చాపి పక్షి రాజువలెనే
పైకెగెరెద నీ పరిశుద్ధులతో (2)
పరవశించెదను నీ ముఖమును చూచి
ప్రణమిల్లెద నీ పాదముల చెంత (2)     ||యేసయ్యా||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆశతో నీ కొరకు"?

___ written the lyrics of " ఆశతో నీ కొరకు".

SINGER OF "ఆశతో నీ కొరకు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆశతో నీ కొరకు"