ఆలయంలో ప్రవేశించండి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆలయంలో ప్రవేశించండి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆలయంలో ప్రవేశించండి-Telugu Christian Song Lyrics

ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరు
స్వాగతం సుస్వాగతం యేసు నామంలో
మీ బ్రతుకులో పాపమా కలతలా
మీ హృదయంలో బాధలా కన్నీరా
మీ కన్నీరంతా తుడిచి వేయు రాజు యేసు కోసం        ||ఆలయంలో||

దీక్ష స్వభావంతో ధ్యాన స్వభావమై
వెదికే వారికంతా కనబడు దీపము
యేసు రాజు మాటలే వినుట ధన్యము
వినుట వలన విశ్వాసం అధికమధికమై
ఆత్మలో దాహము తీరెను రారండి
ఆనందమానందం హల్లెలూయా       ||ఆలయంలో||

ప్రభు యేసు మాటలే పెదవిలో మాటలై
జీవ వృక్షంబుగా ఫలియించాలని
పెదవితో పలికెదం మంచి మాటలే
హృదయమంతా యేసు ప్రభుని ప్రేమ మాటలై
నింపెదం నిండెదం కోరెదం పొందెదం
ఆనందమానందం హల్లెలూయా          ||ఆలయంలో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆలయంలో ప్రవేశించండి"?

___ written the lyrics of " ఆలయంలో ప్రవేశించండి".

SINGER OF "ఆలయంలో ప్రవేశించండి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆలయంలో ప్రవేశించండి"