ఆరాధనకు యోగ్యుడా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆరాధనకు యోగ్యుడా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆరాధనకు యోగ్యుడా-Telugu Christian Song Lyrics


ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను
నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు స్తుతి పాడెదను (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ మేలులకై ఆరాధన – నీ దీవెనకై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)

దినమెల్ల నీ చేతులు చాపి
నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే (2)
నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై
నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ ప్రేమకై ఆరాధన – నీ జాలికై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)

ధనవంతులుగా చేయుటకు
దారిద్య్రత ననుభవించినావు (2)
హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా
పూర్ణాత్మ మనస్సుతో కొనియాడెదను (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ కృప కొరకై ఆరాధన – ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)          ||ఆరాధనకు||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆరాధనకు యోగ్యుడా"?

___ written the lyrics of " ఆరాధనకు యోగ్యుడా".

SINGER OF "ఆరాధనకు యోగ్యుడా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆరాధనకు యోగ్యుడా"