ఆరాధన అధిక స్తోత్రము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆరాధన అధిక స్తోత్రము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆరాధన అధిక స్తోత్రము-Telugu Christian Song Lyrics

ఆరాధన అధిక స్తోత్రము (2)
నా యేసుకే నేనర్పింతును (2)
నా యేసుకే నా సమస్తము (2)

పరమ దూత సైన్యము
నిన్ను కోరి స్తుతింపగా (2)
వేనోళ్ళతో నే పాడెదన్ (2)
నే పాపిని నన్ను చేకొనుమా ||ఆరాధన||

కరుణ ధార రుధిరము
నన్ను తాకి ప్రవహింపగా (2)
నా పాపమంతయు తొలగిపోయెను (2)
నా జీవితం నీకే అంకితం ||ఆరాధన||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆరాధన అధిక స్తోత్రము"?

___ written the lyrics of " ఆరాధన అధిక స్తోత్రము".

SINGER OF "ఆరాధన అధిక స్తోత్రము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆరాధన అధిక స్తోత్రము"