ఆయనే నా సంగీతము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆయనే నా సంగీతము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆయనే నా సంగీతము-Telugu Christian Song Lyrics

ఆయనే నా సంగీతము బలమైన కోటయును
జీవాధిపతియు ఆయనే
జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదము         ||ఆయనే||

స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేసి
దూతలెల్ల పొగడే దేవుడాయనే (2)
వేడుచుండు భక్తుల స్వరము విని
దిక్కు లేని పిల్లలకు దేవుడాయనే (2)          ||ఆయనే||

ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున
ఏకీభవించిన వారి మధ్యలోన (2)
ఉండెదననిన మన దేవుని
కరములు తట్టి నిత్యం స్తుతించెదము (2)       ||ఆయనే||

సృష్టికర్త క్రీస్తు యేసు నామమున
జీవిత కాలమెల్ల కీర్తించెదము (2)
రాకడలో ప్రభుతో నిత్యముందుము
మ్రొక్కెదము స్తుతించెదం పొగడెదము (2)       ||ఆయనే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆయనే నా సంగీతము"?

___ written the lyrics of " ఆయనే నా సంగీతము".

SINGER OF "ఆయనే నా సంగీతము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆయనే నా సంగీతము"