ఆనందమే పరమానందమే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆనందమే పరమానందమే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆనందమే పరమానందమే-Telugu Christian Song Lyrics

ఆనందమే పరమానందమే
ఆశ్రయపురమైన యేసయ్యా నీలో (2)
ఆపత్కాలములన్నిటిలో ఆదరించిన
అక్షయుడా నీకే స్తోత్రము (2)       ||ఆనందమే||

పచ్చిక గల చోట్ల పరుండ జేసితివే
జీవ జలములు త్రాగనిచ్చితివే (2)
నా ప్రాణమునకు సేదదీర్చితివి
నీతియు శాంతియు నాకిచ్చితివే (2)       ||ఆనందమే||

గాఢాంధకారము లోయలలో నేను
సంచరించినా దేనికి భయపడను (2)
నీ దుడ్డు కఱ్ఱయు నీ దండమును
అనుదినం అనుక్షణం కాపాడునే (2)       ||ఆనందమే||

నా శత్రువుల ఎదుటే నీవు
నాకు విందును సిద్ధము చేసావు (2)
నీతో నేను నీ మందిరములో
నివాసము చేసెద చిరకాలము (2)       ||ఆనందమే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆనందమే పరమానందమే"?

___ written the lyrics of " ఆనందమే పరమానందమే".

SINGER OF "ఆనందమే పరమానందమే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆనందమే పరమానందమే"