ఆనంద తైలాభిషేకము song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆనంద తైలాభిషేకము jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆనంద తైలాభిషేకము-Telugu Christian Song Lyrics

ఆనంద తైలాభిషేకము నిమ్ము – ఆత్మ స్వరూపుడా
నాకు ఆనంద తైలాభిషేకము నిమ్ము – ఆత్మ స్వరూపుడా
ఆత్మ స్వరూపుడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా
పరిశుద్ధాత్ముడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా

ఎండిన ఎముకలు జీవింప జేయుము
ఆత్మ స్వరూపుడా – పరమాత్మ స్వరూపుడా (2)          ||ఆనంద||

అరణ్య భూమిని ఫలియింప జేయుము
ఆత్మ స్వరూపుడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా (2)          ||ఆనంద||

యవ్వనులకు నీ దర్శన మిమ్ము
ఆత్మ స్వరూపుడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా (2)          ||ఆనంద||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆనంద తైలాభిషేకము"?

___ written the lyrics of " ఆనంద తైలాభిషేకము".

SINGER OF "ఆనంద తైలాభిషేకము" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆనంద తైలాభిషేకము"