ఆత్మ విషయమై song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆత్మ విషయమై jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆత్మ విషయమై-Telugu Christian Song Lyrics


ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు
పరలోక రాజ్యము వారిది (2)

దుఃఖ పడు వారలు ధన్యులు
వారు ఓదార్చబడుదురు (2)
సాత్వికులైన వారు ధన్యులు
వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు (2)     ||ఆత్మ||

నీతిని ఆశించువారు ధన్యులు
వారు తృప్తిపరచబడుదురు (2)
కనికరము గలవారు ధన్యులు
వారు దేవుని కనికరము పొందుదురు (2)     ||ఆత్మ||

హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు
వారు దేవుని చూచెదరు (2)
సమాధాన పరచువారు ధన్యులు
వారు దేవుని కుమారులనబడుదురు (2)     ||ఆత్మ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆత్మ విషయమై"?

___ written the lyrics of " ఆత్మ విషయమై".

SINGER OF "ఆత్మ విషయమై" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆత్మ విషయమై"