ఆగక సాగుమా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆగక సాగుమా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆగక సాగుమా-Telugu Christian Song Lyrics

ఆగక సాగుమా
సేవలో ఓ.. సేవకా

ఆగక సాగుమా
సేవలో సేవకా (2)
ప్రభువిచ్చిన పిలుపును
మరువక మానక (2)        ||ఆగక||

పిలిచినవాడు ప్రభు యేసుడు
ఎంతైనా నమ్మదగినవాడు (2)
విడువడు నిన్ను ఎడబాయడు
నాయకుడుగా నడిపిస్తాడు (2)        ||ఆగక||

తెల్లబారిన పొలములు చూడు
కోత కోయను సిద్ధపడుము (2)
ఆత్మల రక్షణ భారముతో
సిలువనెత్తుకొని సాగుము (2)        ||ఆగక||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆగక సాగుమా"?

___ written the lyrics of " ఆగక సాగుమా".

SINGER OF "ఆగక సాగుమా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆగక సాగుమా"