ఆకాశం అమృత జల్లులు song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆకాశం అమృత జల్లులు jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆకాశం అమృత జల్లులు-Telugu Christian Song Lyrics


ఆకాశం అమృత జల్లులు కురిపించింది
ఈ లోకం ఆనందమయమై మురిసింది (2)

అంతు లేని ఈ అనంత జగతిలో
శాంతి కొరవడి మసలుచుండగా (2)
రక్షణకై నిరీక్షణతో (2)
వీక్షించే ఈ అవనిలో (2)
శాంతి సమతల కధిపతి నేడు జన్మించినాడనీ           ||ఆకాశం||

పొంతన లేని వింత జగతిలో
పాపాంధకారం ప్రబలి యుండగా (2)
సమ్మతిని మమతలను (2)
పెంచుటకై ఈ పృథివిపై (2)
ఆది దేవుడే ఆదరంబున ఉదయించినాడనీ             ||ఆకాశం||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆకాశం అమృత జల్లులు"?

___ written the lyrics of " ఆకాశం అమృత జల్లులు".

SINGER OF "ఆకాశం అమృత జల్లులు" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆకాశం అమృత జల్లులు"