ఆకర్షించే ప్రియుడా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

ఆకర్షించే ప్రియుడా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

ఆకర్షించే ప్రియుడా-Telugu Christian Song Lyrics

ఆకర్షించే ప్రియుడా…
అందమైన దైవమా…

ఆకర్షించే ప్రియుడా
అందమైన దైవమా
పరిపూర్ణమైనవాడా (4)

నీదు తలపై ఉన్న అభిషేకం
అధికంగా సువాసన వీచుచున్నది (2)
నీదు ప్రేమ చేతులు – ప్రేమించే చేతులు (2)
నీదు ప్రేమ చూపులే నాకు చాలు (2)      ||ఆకర్షించే||

నీ నోట నుండి తేనె ఒలుకుచున్నది
నీదు మాటలు ఎంతో మధురంగా ఉన్నవి (2)
నీదు ప్రేమ పాదం – పరిశుద్ధ పాదం (2)
అదియే నేను వసియించే స్థలము (2)      ||ఆకర్షించే||

నిన్ను పాడి హృదయం ఆనందించును
నాట్యంతో పాటలు పాడెదను (2)
దేవాది దేవుడని – ప్రభువుల ప్రభువని (2)
అందరికి నిన్ను చాటి చెప్పెదను (2)      ||ఆకర్షించే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "ఆకర్షించే ప్రియుడా"?

___ written the lyrics of " ఆకర్షించే ప్రియుడా".

SINGER OF "ఆకర్షించే ప్రియుడా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " ఆకర్షించే ప్రియుడా"