అంబరానికి అంటేలా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అంబరానికి అంటేలా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అంబరానికి అంటేలా-Telugu Christian Song Lyrics


లాల లాలలలా లాలలలా లా లా లా… లాల లాలలలాలా (2)
అంబరానికి అంటేలా మనమంతా సంబరాలు చేసేద్దాం (2)
సంగీత స్వరాలతో ఈ మాట అందరికి చక్కగ చాటి చెప్పుదాం (2)        ||లాల||

దివి నుండి దీనుడిగా భువికి ఏతెంచినాడు
దీనులను రక్షించే దేవ తనయుడు (2)
దీనుల శ్రమలు వ్యాధి బాధలలో విడుదలిచ్చె
విజయ వీరుడై ఉద్భవించెనే (2)
పశుల పాకలో పరుండియుండెనే         ||లాల||

ఆ నాడు ఒక తార జ్ఞానులకు తెలియజేసే
లోకానికి రక్షకుడు వెలిసెనని (2)
తార వెంబడి వెళ్లి వారు
కానుకలర్పించి ఆరాధించారు (2)
ఆత్మ పూర్ణులై తిరిగి వెళ్లిరి         ||లాల||

ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
సమాధానమిచ్ఛే ఈ చిన్ని బాలుడే (2)
పొత్తి గుడ్డలలో చుట్టబడే పరమాత్ముడు
దూత గణములే జోల పాడగా (2)
సృష్టికి బహు సంబరమాయెగా         ||లాల||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అంబరానికి అంటేలా"?

___ written the lyrics of " అంబరానికి అంటేలా".

SINGER OF "అంబరానికి అంటేలా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అంబరానికి అంటేలా"