అవధులే లేనిది song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అవధులే లేనిది jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అవధులే లేనిది-Telugu Christian Song Lyrics


అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప
అనంతమైనది ఆశ్చర్యమైనది (2)
యేసయ్యా నాపై నీవు చూపిన కృప
అమూల్యమైనది వర్ణించలేనిది (2)        ||అవధులే||

ఊహించలేని హృదయానందమును
దుఃఖమునకు ప్రతిగా దయచేసినావు (2)
భారమెక్కువైనా తీరం కడుదూరమైనా
నీపై ఆనుకొందును
నేను గమ్యం చేరుకొందును (2)        ||అవధులే||

సరిపోల్చలేని మధురమైన అనుభవం
వింతైన నీ ప్రేమలో అనుభవింపజేశావు (2)
సౌందర్యమైన అతిపరిశుద్ధమైన
నీ రూపము తలచుకొందును
నేను నీ కోసమే వేచియుందును (2)        ||అవధులే||

లెక్కించలేని అగ్ని శోధనలో
ప్రయాసమునకు తగిన ఫలములిచ్చినావు (2)
వాడబారని కిరీటము నే పొందుటకు
వెనుకున్నవి మరచి
నేను లక్ష్యము వైపు సాగెద (2)        ||అవధులే||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అవధులే లేనిది"?

___ written the lyrics of " అవధులే లేనిది".

SINGER OF "అవధులే లేనిది" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అవధులే లేనిది"