అరుణ కాంతి కిరణమై song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అరుణ కాంతి కిరణమై jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అరుణ కాంతి కిరణమై-Telugu Christian Song Lyrics

అరుణ కాంతి కిరణమై
కరుణ చూప ధరణిపై
నరుని రూపు దాల్చెను
పరమ దేవ తనయుడు
అదే అదే క్రిస్మస్ – హ్యాపీ క్రిస్మస్
ఇదే ఇదే క్రిస్మస్ – మెర్రీ క్రిస్మస్     ||అరుణ||

యజ్ఞ యాగాదులు – బలి కర్మకాండలు (2)
దోషంబులు కడుగలేవు
దోషుల రక్షింప లేవు (2)
పరిశుద్ధుని రక్తమునందే
పాపులకిల ముక్తి కలుగును
అందుకే.. అందుకే         ||అరుణ||

పుణ్య కార్యములు – మరి తీర్థయాత్రలు (2)
దోషంబులు కడుగలేవు
దోషుల రక్షింప లేవు (2)
పరిశుద్ధుని రక్తమునందే
పాపులకిల ముక్తి కలుగును
అందుకే.. అందుకే      ||అరుణ||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అరుణ కాంతి కిరణమై"?

___ written the lyrics of " అరుణ కాంతి కిరణమై".

SINGER OF "అరుణ కాంతి కిరణమై" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అరుణ కాంతి కిరణమై"