అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా-Telugu Christian Song Lyrics

అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
నన్ను నీ చేతికి (2)
దీనుడను నన్ను నీ బిడ్డగా
ప్రేమతో స్వీకరించు (2)        ||అర్పించుచుంటిని||

ఈ లోక జీవితం అల్పకాలమే
నీవే నా గమ్యస్థానము (2)
నిజ సంతోషం నీవు నాకిచ్చి (2)
నా హృదయం వెలిగించు (2)
నా ప్రభువా యేసయ్యా           ||అర్పించుచుంటిని||

దప్పిగొన్న జింకవలెనే
ఆశతో చేరితి నీ దరి దేవా (2)
సేదతీర్చి జలము నిన్ను (2)
వాడిన బ్రతుకులో (2)
నింపుము జీవము              ||అర్పించుచుంటిని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా"?

___ written the lyrics of " అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా".

SINGER OF "అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా"