అప్పగింపబడిన రాత్రి song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అప్పగింపబడిన రాత్రి jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అప్పగింపబడిన రాత్రి-Telugu Christian Song Lyrics

అప్పగింపబడిన రాత్రి
చెప్ప సాగే శిష్యులతో (2)
చెప్పరాని దుఃఖముతో
తప్పదు నాకీ మరణమనెను (2)       ||అప్పగింప||

రొట్టె విరచి ప్రార్ధించి
నిట్టూర్పు విడచి దీన దేహం (2)
పట్టుదలతో నేనొచ్చుఁ వరకు
ఇట్టులనే భుజించుడనెను (2)       ||అప్పగింప||

ద్రాక్షా రసగి నేను చాపి
వీక్షించుడిదియే నా రక్తం (2)
రక్షణార్థం దీని త్రాగి
మోక్ష రాజ్యం చేరుడనెను (2)       ||అప్పగింప||

రాతివేత దూరాన
చేతులెత్తి ప్రభు మోకరించి (2)
నా తండ్రి నీ చిత్తమైతే
ఈ పాత్రన్ తీసి వేయుమనెను (2)       ||అప్పగింప||

ఇదిగో వచ్ఛే తుది ఘడియలు
హృదయ బాధ హెచ్చెను (2)
పదిలపరచు-నట్లు తండ్రి
మదిలో వదలక ప్రార్ధించుడనెను (2)       ||అప్పగింప||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అప్పగింపబడిన రాత్రి"?

___ written the lyrics of " అప్పగింపబడిన రాత్రి".

SINGER OF "అప్పగింపబడిన రాత్రి" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అప్పగింపబడిన రాత్రి"