అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే-Telugu Christian Song Lyrics

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
అనుక్షణం ఆశ్చర్య కార్యమే
ఆనందం-తో స్వీకరించుము
అబ్బురం-తో ఆనందించుము
పచ్చిక గల చోట్ల నన్ను పరుండజేసిన దేవుడు (2)
నూనెతో నా తలను అంటి దీవెనలతో నింపును            ||అనుదినం||

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
అనుక్షణం ఆశ్చర్య కార్యమే
ఆనందం-తో స్వీకరించుము
అబ్బురం-తో ఆనందించుము
తల్లియైనా మరచునేమో మరువడు ప్రభు ఎన్నడూ (2)
ముదిమి వచ్ఛు వరకు నన్ను ఎత్తుకొని కాపాడును           ||అనుదినం||

అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
అనుక్షణం ఆశ్చర్య కార్యమే
ఆనందం-తో స్వీకరించుము
అబ్బురం-తో ఆనందించుము
నాదు పాపపు భారమెల్ల మోసెను నా దేవుడు (2)
సిలువపై మరణించి నాకు రక్షణిచ్చెను యేసుడు         ||అనుదినం||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే"?

___ written the lyrics of " అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే".

SINGER OF "అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే"