అన్ని కాలంబుల song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అన్ని కాలంబుల jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అన్ని కాలంబుల-Telugu Christian Song Lyrics

అన్ని కాలంబుల – నున్న యెహోవా ని
నెన్నదరంబయో – కన్న తండ్రి
వన్నె కెక్కిన మోక్ష – వాసాళి సన్నుతు
లున్నతమై యుండ – మున్నె నీకు         ||అన్ని||

నిన్ను బ్రకటన సేయ – నిఖిల లోకములను
బన్నుగ జేసిన – బలుడ వీవె
ఉన్న లోకంబుల – నుడుగక కరుణా సం
పన్నతతో నేలు – ప్రభుడ వీవె
అన్ని జీవుల నెరిగి – యాహార మిచ్చుచు
నున్న సర్వజ్ఞుo – డవు నీవే
ఎన్న శక్యముగాక – ఉన్న లక్షణముల
సన్నుతించుటకు నే – జాలుదునా           ||అన్ని||

పుట్టింప నీవంచు – బోషింప నీవంచు
గిట్టింప నీవంచు – గీర్తింతును
నట్టి పనికి మాలి – నట్టి మానవుల చే
పట్టి రక్షింప బా – ధ్యుండ వంచు
దట్టమైన కృపను దరి జేర్చ నాకిచ్చి
పట్టయు నిలచియుండు – ప్రభుడ వంచు
గట్టడచే గడ – ముట్టుదనుక నా
పట్టుకొలది నిన్ను – బ్రస్తుతింతు           ||అన్ని||

కారుణ్య నిధి వీవు – కఠినాత్ముడను నేను
భూరి శుద్ధుడ వీవు – పాపి నేను
సార భాగ్యుడ వీవు – జగతిలో నాకన్న
దారిద్రుడే లేడు – తరచి చూడ
సార సద్గుణముల – సంపన్నుడవు నీవు
ఘోర దుర్గుణ సం – చారి, నేను
ఏ రీతి స్తుతియింతు – నే రీతి సేవింతు
నేర మెన్నక ప్రోవ – నెర నమ్మితి            ||అన్ని||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అన్ని కాలంబుల"?

___ written the lyrics of " అన్ని కాలంబుల".

SINGER OF "అన్ని కాలంబుల" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అన్ని కాలంబుల"