అదిగో నా నావ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అదిగో నా నావ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అదిగో నా నావ-Telugu Christian Song Lyrics

అదిగో నా నావ బయలు దేరుచున్నది
అందులో యేసు ఉన్నాడు
నా నావలో క్రీస్తు ఉన్నాడు (2)

వరదలెన్ని వచ్చినా వణకను
అలలెన్ని వచ్చినా అదరను (2)
ఆగిపోయే అడ్డులొచ్చినా
సాగిపోయే సహాయం మనకు ఆయనే (2)       ||అదిగో||

నడిరాత్రి జాములో నడచినా
నది సముద్ర మధ్యలో నిలచినా (2)
నడిపించును నా యేసు
నన్నూ అద్దరికి చేర్చును (2)       ||అదిగో||

లోతైన దారిలో పోవుచున్నది
సుడిగుండాలెన్నో తిరుగుచున్నవి (2)
సూర్యుడైన ఆగిపోవును
చుక్కాని మాత్రం సాగిపోవును (2)       ||అదిగో||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అదిగో నా నావ"?

___ written the lyrics of " అదిగో నా నావ".

SINGER OF "అదిగో నా నావ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అదిగో నా నావ"