అత్యున్నతమైనది యేసు నామం song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అత్యున్నతమైనది యేసు నామం jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అత్యున్నతమైనది యేసు నామం-Telugu Christian Song Lyrics

అత్యున్నతమైనది యేసు నామం – యేసు నామం
అత్యంత శక్తి గలది యేసు నామం – యేసు నామం
ఉన్నత నామం – సుందర నామం
ఉన్నత నామం – శ్రీ యేసు నామం
అన్ని నామములకు పై నామం – పై నామం – పై నామం
యేసు నామం – యేసు నామం (2)

ప్రతి మోకాలు యేసు నామంలో నేల వంగును
ప్రతి నాలుక యేసే దైవమని అంగీకరించును (2)
పరిశుద్ధ చేతులెత్తి స్తుతించి పాడుమా
పరలోక దీవెనలు పొందగ చేరుము
హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ          ||అత్యున్నత||

పరిశుద్ధుడైన యేసు నామంలో సాతాను పారిపోవున్
మృతిని గెల్చిన యేసు నామంలో స్వస్థత దొరుకును (2)
పరిశుద్ధ చేతులెత్తి స్తుతించి పాడుమా
పరలోక దీవెనలు పొందగ చేరుము
హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ          ||అత్యున్నత||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అత్యున్నతమైనది యేసు నామం"?

___ written the lyrics of " అత్యున్నతమైనది యేసు నామం".

SINGER OF "అత్యున్నతమైనది యేసు నామం" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అత్యున్నతమైనది యేసు నామం"