అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న-Telugu Christian Song Lyrics

అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడా
దేవ దూతలు ఆరాధించు పరిశుద్ధుడా
యేసయ్యా నా నిలువెల్ల నిండియున్నావు
నా మనసార నీ సన్నిధిలో
సాగిలపడి నమస్కారము చేసేదా
సాగిలపడి నమస్కారము చేసేదా (2)

ప్రతి వసంతము నీ దయా కిరీటమే
ప్రకృతి కలలన్నియు నీ మహిమను వివరించునే (2)
ప్రభువా నిన్నే ఆరాధించెద
కృతజ్ఞాతార్పణలతో – కృతజ్ఞాతార్పణలతో (2)         ||అత్యున్నత||

పరిమలించునే నా సాక్ష్య జీవితమే
పరిశుద్ధాత్ముడు నన్ను నడిపించుచున్నందునే (2)
పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందించెద
హర్ష ధ్వనులతో – హర్ష ధ్వనులతో (2)           ||అత్యున్నత||

పక్షి రాజువై నీ రెక్కలపై మోసితివే
నీవే నా తండ్రివే నా బాధ్యతలు భరించితివే (2)
యెహోవ నిన్నే మహిమ పరచెద
స్తుతి గీతాలతో – స్తుతి గీతాలతో (2)      ||అత్యున్నత||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న"?

___ written the lyrics of " అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న".

SINGER OF "అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అత్యున్నత సింహాసనముపై యేసన్న"