అడవి చెట్ల నడుమ song lyrics -Telugu Christian Songs Lyrics

అడవి చెట్ల నడుమ jesus song telugu lyrics, songs lyrics.club is the most popular lyrics website that provides All Jesus songs Lyrics in English to Telugu, English and Hindi Languages.

VIEW MORE SONGS

అడవి చెట్ల నడుమ-Telugu Christian Song Lyrics

అడవి చెట్ల నడుమ
ఒక జల్దరు వృక్షం వలె
పరిశుద్ధుల సమాజములో
యేసు ప్రజ్వలించుచున్నాడు (2)
కీర్తింతున్ నా ప్రభుని
జీవ కాలమెల్ల ప్రభు యేసుని
కృతజ్ఞతతో స్తుతించెదను (2)

షారోను రోజాయనే
లోయ పద్మమును ఆయనే
అతిపరిశుద్ధుడు ఆయనే
పదివేలలో అతిశ్రేష్టుడు (2)     ||కీర్తింతున్||

మనోవేదన సహించలేక
సిలువ వైపు నే చూడగా
లేవనెత్తి నన్నెత్తుకొని
భయపడకుమని అంటివి (2)   ||కీర్తింతున్||

ఘనమైన నా ప్రభువా
నీ రక్త ప్రభావమున
నా హృదయము కడిగితివి
నీకే నా స్తుతి ఘనత(2)       ||కీర్తింతున్||


WHO WRITTEN THE LYRICS OF Jesus SONG or Christian Song "అడవి చెట్ల నడుమ"?

___ written the lyrics of " అడవి చెట్ల నడుమ".

SINGER OF "అడవి చెట్ల నడుమ" Christian Song or Jesus SONG?

____ has sung the song " అడవి చెట్ల నడుమ"